Občina Radovljica je 29. novembra 2023 v dvorani družbenega centra Lesce predstavilo pobudo za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje LE-01.

Predmet je področje, ki je že dolgo časa predvideno za stanovanjsko pozidavo. Udeleženci predstavitve so bili v veliki večini lastniki zemljišč na območju. Med prisotnimi je bilo največ pripomb na pomanjkanje različnih variant pozidave in dvom o ustreznosti prometnih povezav do območja in v območju. Pomanjkljivosti so tudi v predvidevanju javnega programa, manjka študija o ustreznosti šole, vrtca v Lescah. Območje bo omogočalo približno 200 stanovanjskih enot s katerimi bodo Lesce doživele nov skok v številu prebivalcev. Trenutno nas je v naselju Lesce 2909, z novimi 200 stanovanjskimi enotami lahko število prebivalcev naraste za približno 600-800. Seveda je vse odvisno od nivoja “elitnosti” gradnje.

Svet krajevne skupnosti je svoje pripombe obravnaval na izredni 7. seji in jih tudi že posredoval občinski upravi.

Stalisca KS_OPPN LE 01-Center Lesce_05122023pd

Občinski svetnik Matjaž Planinšek je na 9. seji občinskega sveta podal tri svetniške pobude, ki so vezane na pozidavo tega območja. V prvi se občinski upravi in županu daje pobudo naj pripravi natečaj za več različic pozidave, da ne bomo na koncu samo dajali pripomb na eno opcijo, nikoli pa ne bomo imeli priložnosti videti več opcij. V drugi se poziva občinsko upravo in župana, da naj naroči izdelavo prometne študije ob spremenjenem prometnem režimu, ki ga bo prinesel nov podvoz pod železniško progo. Katera varianta podvoza bo na koncu obveljala, še ni bilo razkrito krajevni skupnosti in občinskemu svetu. Na občini zatrjujejo, da bodo načrte pokazali, ko bodo dokončno potrjeni. Tretja pobuda pa se nanaša na vrsto pozidave. Občina ima na področju velik del lastnih zemljišč, ki bodo v primeru prodaje investitorjem, nadgrajena z “elitnimi” in “nadstandardnimi” stanovanji, ki v ničemer ne bodo služila reševanju stanovanjskega problema v občini ampak bodo privabila kupce iz drugih krajev Slovenije, ki bodo kupovali stanovanja kot investicijo. Zato se daje pobuda občini, da svoj kapital izkoristi za lastno investiranje ali v javno zasebnem partnerstvu in s tem rešuje probleme stanovanjskega trga v občini.

Vsekakor je pozidava področja LE-01 zelo pomembna za Lesce in bo potrebno pristopiti k temu OPPN z vso resnostjo in veliko energije, da bomo lahko vplivali na lasten razvoj.

V nadaljevanju vam posredujemo povezave do dokumentov pobude.

OPPN za del območja LE 01 – Center Lesce (7. Zgornja terasa) – radovljica.si