Povečalo se je zanimanje za pobudo o nastajanju nove občine Lesce – Begunje, zato je dobro poznati dejstva. Podpora ideji je množična.

Po ustavi in zakonu imamo državljani neodtujljivo pravico odločati o tem, na kakšen način bomo uresničevali skupne interese. To pomeni odločati kako in v kakšni občini želimo živeti, ob pogoju, da so za to izpolnjeni predpisani pogoji.

Za pravilno predstavo o tem, kako lahko nastane nova občina, je treba vedeti, da o tem z zakonom odloča Državni zbor Republike Slovenije. O zakonu poslanke in poslanci odločajo po predhodnem posvetovalnem referendumu, ki ga državni zbor razpiše da preveri voljo volivcev, ki živijo v novo nastajajoči občini. V postopku nima pravice odločanja nihče drug; lahko le pove svoje mnenje, ki pa za državni zbor ni obvezujoče.

Najpogosteje se ideje začnejo v glavah tistih, ki jih družbeno dogajanje zanima. Tako je bilo tudi v Lescah in Begunjah, kjer mnogo krajanov razmišlja podobno. Problemov in izzivov je veliko, so pa rešljivi, predvsem bolje, hitreje in učinkoviteje kot se rešujejo v Občini Radovljica. O ustanovitvi nove občine je primerno in možno razmišljati le, če imajo tak interes ljudje, ki jih to zadeva. Najprej je treba ugotoviti razloge, potem je treba preveriti, če so izpolnjeni potrebni pogoji. Zadosten pogoj je izpolnjen, ko se med ljudmi preveri mnenje o tem, kaj so problemi, ki jih zaznavajo, in na kakšen način jih želijo reševati. Torej je pri uresničevanju ideje treba slediti pravim korakom in pravilnemu časovnemu zaporedju. V koordinacijskem odboru smo, poleg dveh članov in predsednice Sveta Krajevne skupnosti Lesce, še trije krajani iz Lesc in eden iz Begunj. Članica koordinacije je bila do konca junija letos tudi predsednica Sveta Krajevne skupnosti Begunje, ki se je, potem ko je bila ideja že globoko v javnosti, iz osebnih razlogov umaknila, a je zagotovila, da idejo podpira. Anketo je izvajalo petdeset krajanov. Svet KS Lesce je aktivno vključen ves čas, svet KS Begunje se je, po začetnem navdušenju, novembra letos odločil drugače. V začetku letošnjega leta smo v svetih obeh krajevnih skupnosti preverili, kako o problemih, s katerimi se ukvarjajo, razmišljajo članice in člani. Sveta obeh krajevnih sta na skupnem sestanku 17. marca ugotovila, da imata območji KS Lesce in KS Begunje veliko skupnih izzivov in problemov, predvsem pa veliko skupnih pogledov na morebitne rešitve. Vsi problemi in rešitve so bili krajanom predstavljeni v krajevnih novicah, ki sta jih pomladi izdali obe krajevni skupnosti. Da bi med ljudmi preverili, če probleme zaznavajo, in kako razmišljajo o možnih rešitvah, sta oba sveta s pomočjo prostovoljcev izvedla anketo. V njej sta naslovili tudi vprašanje morebitne pripravljenosti podpore priprav in izvedbo aktivnosti, ki bi vodile k spremembi dosedanjega načina dela in odločanja v smeri ustanovitve nove občine. V Lescah je 80 % vprašanih prebralo krajevne novice, zaznali so obravnavane probleme in menili, da je nekaj treba narediti. Od 600 anketiranih (21 % volivcev) se jih je 90 % izreklo za podporo aktivnostim za ustanovitev nove občine, v Begunjah pa se jih je od približno 200 (10 % volivcev) vprašanih tako odločilo 77 %. Statistično gledano je število anketiranih zelo velik vzorec, na osnovi katerega se z veliko verjetnostjo lahko sklepa na celoto. Za orientacijo lahko služi podatek, da pri mesečnih javnih analizah na ravni države o zaupanju v Državni zbor in Vlado Republike Slovenije in vidne politike običajno anketirajo okrog 700 volivcev (to je veliko manj kot 1 % vseh).

Dobrodošli so predlogi krajanov, ki želijo prispevati svoje mnenje, da bi bili še uspešnejši. Na problematiko, ki jo je KS Lesce v krajevnih novicah objavila marca, je maja odgovoril župan Občine Radovljica. Svet KS Lesce je junija v tej zvezi ugotovil, da odgovori občine niso ustrezni in je do njih zavzel obsežna stališča. Vse je javno objavljeno na spletnih straneh KS Lesce skupaj z informacijo »Kakšna bi bila Občina Lesce – Begunje?«. Svet KS Lesce je julija sprejel sklep, da pobudo podpira in da soglaša, da se nadaljuje z aktivnostmi za ustanovitev nove občine.

Da bi še enkrat preverili voljo volivcev v zvezi s pripravo pobude za razpis posvetovalnega referenduma, je bilo v obeh krajevnih skupnostih organizirano zbiranje podpisov v podporo pobudi za ustanovitev občine. Od števila podpornikov je bilo odvisno, kako naprej. V KS Lesce je tako pobudo podpisalo 354 volivcev, v KS Begunje pa 144 volivcev. Skupaj torej 498 volivcev (več kot 10 % volivcev). Tudi to število je statistično zelo veliko in je zadostno, da je bilo možno utemeljeno sklepati, da ljudje želijo priložnost, da se izrečejo na posvetovalnem referendumu. Na tej osnovi je bil v imenu podpisnikov pobude in KS Lesce v Državni zbor oktobra vložen »Predlog za razpis posvetovalnega referenduma za ustanovitev Občine Lesce – Begunje z izločitvijo dela Občine Radovljica v novo Občino Lesce – Begunje«.

V tej pobudi so predstavljeni dokazi, da so za ustanovitev nove občine izpolnjeni vsi z ustavo in zakoni predpisani pogoji. Ko in če bo državni zbor sprejel sklep o razpisu posvetovalnega referenduma, nastopi trenutek, ko je treba volivcem pravočasno in temeljito predstaviti vse, kar jih zanima. Razume se, da je po odločitvi Državnega zbora RS treba organizirati povsod obsežno in kakovostno javno obravnavo. Torej, ta čas bo šele prišel in ne bi bilo primerno begati ljudi v fazi, ko še ni gotovo, ali bo odločanje sploh aktualno. V koordinacijskem odboru so pripravljene vse potrebne analize stanja in projekcije bodočnosti, ki omogočajo odločanje na preverjenih in dokazanih dejstvih, ki so tudi javno predstavljena na spletnih straneh KS Lesce. Dokazano je, da bi v novi občini lahko bolje, predvsem pa hitreje odpravljali probleme, predvsem pa bi bilo odločanje o pogojih življenja približano občanom in se ne bi dogajalo, da o teh pogojih odločajo tisti, ki tukaj ne živijo. Nobenega razloga ni, da v novi občini ne bi takoj obnovili ceste med Lescami in Begunjami. Ni razloga, da ne bi v Lescah obnovili cesto mimo osnovne šole, Železniško ulico, Vodnikovo cesto (cesto za Verigo), razširili Finžgarjevo ulico, zgradili kanalizacijo Hlebce in Hraše, rešili problem stare pošte, ki se podira, postavili semafor na križišču Dežmanove in Alpske ceste, sprejeli urbanistične dokumente, ki bi omogočali gradnjo večstanovanjskih objektov za Družbenim centrom, zagotovili pravilen razvoj na Lipcah, razvoj Rekreacijskega parka Šobec, uredili komunalno infrastrukturo v PIC Veriga, aktivirali poslovno cono v Dolini, zgradili nekaj pločnikov, kolesarskih stez in pešpoti, podprli razvoj letališča Lesce, obnovili vse zanemarjene ceste in potrebne pločnike ter razsvetljavo, in skupaj našli rešitve za prečkanje železnice.

Prav tako ni nobenega razloga, da v Begunjah in okoliških vaseh ne bi takoj uredili problem trgovine, cesto do šole in promet ob njej, uredili športno in otroško igrišče, izboljšali pogoje za delo gasilcev, zgradili večnamensko dvorano, odpravili probleme v manjših vaseh, obnovili mostove, dogradili kanalizacijo, rešili probleme pokopališča, zagotovili potrebne urbanistične dokumente in zaščitili dolino Draga. Ob vsem naštetem ni razloga, da ne bi zagotovili dobrih in boljših pogojev za delovanje šol in vrtcev ter gospodarstva. A to so samo nekateri trenutni problemi, razvojne smeri so lahko določene samo po demokratičnih postopkih v občinskem svetu, kjer bi sedeli le svetniki iz lokalnega okolja nove občine, uravnoteženo iz vsega območja. Vse našteto je možno, ker bi v novi občini imeli na razpolago veliko več denarja, kot ga imata sedaj dve krajevni skupnosti in kot je sedanji delež v proračunu Občine Radovljica. Po pokritju vseh z zakonom predpisanih obveznosti nove občine, bi ostalo letno za investicije in transferje okoli 2,5 milijonov EUR. Lahko si predstavljamo kaj vse se, v na primer desetih letih da narediti s 25 milijoni EUR. Iz občinskega proračuna je KS Lesce v letu 2020 dobila cca 80 tisoč EUR, KS Begunje pa 15 tisoč EUR. Poleg tega  je bil na območju porabljen del ki ga vlaga občina na to območje, ki pa je pomembno manjši od prispevka, ki se to območje v proračun vplačuje. V zadnjih letih gre največ denarja iz proračuna Občine Radovljica za naložbe v mestu Radovljica.

Ljudje, ki živimo v KS Lesce in KS Begunje imamo veliko skupnega. Ne živimo v mestih, ampak v vaseh, zato smo si bližje drug drugemu. Povezujejo nas skupna komunalna infrastruktura, s katero imamo veliko problemov, potrebujemo urbanistične dokumente za posamezna območja in za širše skupno območje, hodimo v iste trgovine, v isto osnovno šolo, imamo isto upravno enoto, hodimo iz kraja v kraj v službo v dobro razvito gospodarstvo. Skratka, podobni smo si in verjamemo, da bi znali odločati o pogojih svojega življenja, za razliko od sedanjega stanja, ko o tem odločajo drugi. Zagotovo bi bili učinkovitejši pri zadovoljevanju skupnih potreb.

Nova občina bi bila povprečno velika slovenska občina. Znano je dejstvo, da mora biti za ustanovitev občine izpolnjenih veliko pogojev. Eden od njih je minimalno število 5000 prebivalcev. Lesce jih imajo 3496, Begunje pa 2284, skupaj torej 5780 prebivalcev. Skupaj zato lahko naredimo občino, posamič pač ne, ker so trenutno taki predpisi, kljub temu, da je znano, da je zelo veliko občin v Sloveniji z manj kot 5000 prebivalci. In tudi število prebivalcev je eden od utemeljenih razlogov za skupno preverjanje volje vseh volivcev. To pomeni, da v procesu volja predstavniških organov v krajevni skupnosti in občini nima nobene pristojnosti. Napačno je vsako razmišljanje o tem, kaj bi lahko bilo, če bi bilo. Treba je izhajati iz realnih pogojev in okoliščin, ker se sicer ustvarja le lažna upanja in ruši enotnost. Neglede na vse, pa je okolje opozorjeno na problem in tudi to bo prispevalo svoje v bodočnosti.

V sedanjem šestindvajset članskem občinskem svetu je iz KS Lesc le en član, iz KS Begunj pa ni nikogar.

Dovolj je razlogov, da se ljudem da možnost, da se na posvetovalnem referendumu odločijo kako naprej. Povsem demokratično in v skladu z ustavnimi pravicami je, da o taki možnosti razmišljamo in ustvarjamo pogoje za tako odločanje. Seveda, gre za vpliv, besedo in denar. Gre tudi za identiteto, razvoj, boljše rešitve ter pravico odločanja o svoji poti. Ne pozabimo, da je skupni interes le seštevek posamičnih med seboj usklajenih interesov, ker pač drugače nikoli ni bilo in nikoli ne bo. Vedno je v življenju tako, da posamezniki in manjše skupine zainteresiranih dajemo različen prispevek pri vsem, kar seveda ni nič narobe, prav nasprotno, tako je na vseh področjih življenja. Ali bomo prebivalci območja nove občine na posvetovalnem referendumu imeli možnost večinsko odločati o pobudi, bo odločil Državni zbor Republike Slovenije.

Lesce, 22. 11. 2021

Člani koordinacije: Jakob Demšar, dr. Matjaž Geršič, Tatjana Justin, Zlatko Kavčič, Vladimir Kovač, Matjaž Planinšek, Janez Urbanc